Αναφέρει το βιβλίο ότι η αποσαφήνιση του χώρου παρέχεται από τα δεδομένα του προβλήματος.

Για να εξηγείτε τη σημασία του χώρου ενός προβλήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο παράδειγμα.

Να λύσετε τη δευτεροβάθμια εξίσωση 3x² + 2x + 5 = 0.

Για την επίλυση της εξίσωσης υπολογίζετε τη διακρίνουσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διακρίνουσα είναι αρνητική και άρα η εξίσωση είναι αδύνατη. Όμως αυτό δεν είναι ακριβές, αφού δεν έχει αποσαφηνιστεί ο χώρος στον οποίο αναφέρεται το πρόβλημα. Η εξίσωση μπορεί να είναι αδύνατη στο σύνολο των πραγματικών αριθμών, αλλά έχει δύο λύσεις στο σύνολο των μιγαδικών αριθμών. Συνεπώς για να λύσετε την εξίσωση πρέπει να έχετε αποσαφηνίσει τον χώρο στον οποίο αναφέρεται το πρόβλημα.

Advertisement