Οι τρόποι με τους οποίους αποδίδονται τιμές σε μεταβλητές στην ψευδογλώσσα είναι:

Με την εντολή εισόδου: Διάβασε λίστα μεταβλητών

Με τη δηλωτική εντολή: Δεδομένα // λίστα μεταβλητών //

Με την εντολή εκχώρησης τιμής: μεταβλητή ← έκφραση

Για να αναγνωρίζουν οι μαθητές/τριες ποια από τις τρεις εντολές θα χρησιμοποιήσουν σε έναν αλγόριθμο με ψευδογλώσσα προτείνουμε την ακόλουθη προσέγγιση.

Δουκάκης Σπύρος, Ψαλτίδου Αλεξάνδρα, Γιαννοπούλου Νάγια

Advertisement