Σύμφωνα με το διδακτικό πακέτο:

Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ικανοποεί το κριτήριο εισόδου, δηλαδή καμία, μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως είσοδοι στον αλγόριθμο. Η περίπτωση που δεν δίνονται τιμές δεδομένων εμφανίζεται όταν ο αλγόριθμος δημιουργεί και επεξεργάζεται κάποιες πρωτογενείς τιμές με τη βοήθεια συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων αριθμών ή με τη βοήθεια άλλων απλών εντολών.

Η αναφορά «…μία ή περισσότερες τιμές…» περιγράφει περιπτώσεις που ο αλγόριθμος λαμβάνει δεδομένα από τον χρήστη ή από έναν άλλο αλγόριθμο. Η αναφορά «καμία τιμή ή … δεν δίνονται τιμές…» περιγράφει περιπτώσεις που ο αλγόριθμος  δημιουργεί πρωτογενείς τιμές είτε μέσω συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων αριθμών είτε με απλές εντολές. Επειδή στο διδακτικό πακέτο δεν παρουσιάζονται συναρτήσεις παραγωγής τυχαίων αριθμών, ένας τρόπος εξασφάλισης του κριτηρίου εισόδου είναι η χρήση της εντολής εκχώρησης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η εντολή εκχώρησης αποτελεί και εντολή εισόδου. Με την εντολή εκχώρησης αποδίδεται τιμή σε κάποια μεταβλητή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγόριθμου.

Advertisement