Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη κάθε μία από τις εντολές εισόδου της Στήλης Α. Σε περίπτωση λανθασμένης εντολής εισόδου να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Στήλη Α

Στήλη Β

1.      Διάβασε x, y

2.      Διάβασε 12

3.      Διάβασε «χρώμα»

4.      Διάβασε μάρκα

5.      Διάβασε Σεπτέμβριος

6.      Διάβασε y ←  2

7.      Διάβασε Ψευδής

8.      Διάβασε α2

9.      Διάβασε a b

10.    Διάβασε Τέλος

Α.  Σωστή

Β.  Λάθος

Advertisement