Να χαρακτηρίσετε ως σωστή ή λανθασμένη κάθε μία από τις εντολές εξόδου της Στήλης Α. Σε περίπτωση λανθασμένης εντολής εξόδου να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Στήλη Α

Στήλη Β

1.    Εμφάνισε 2 * a, 2 + b

2.    Εκτύπωσε«Τιμή:» α

3.    Εμφάνισε «τιμή»

4.    Εμφάνισε «φορές», α, β

5.    Εμφάνισε α β

6.    Γράψε «Τιμές», α / β

7.    Εμφάνισε «Τιμές, α», «β»

8.    Εμφάνισε «Εκτύπωσε», α

9.    Εμφάνισε «α + β =», sum

10.  Εμφάνισε «α: κ

11.  Εκτύπωσε 3

12.  Εμφάνισε α, «μαθητές

13.  Εκτύπωσε «β», β

14.  Εμφάνισε «3, 5» * β

15.  Γράψε «β», β μέτρα»

16.  Γράψε xy

Α.  Σωστό

Β.  Λάθος

Advertisement